Svenska köpvillkor
Terms and conditions English
Allmenne vilkår / kjøpsvilkår Norsk


Köpvilkor - Sverige

Handla hos Pure Sport Nutrition

Våra priser är angivna i Svenska kronor inklusive moms (för närvarande 12% på livsmedel och 25% på övriga varor).

Vi reserverar oss för eventuella fel avseende priser, smaker eller storlekar. Skulle felaktigheter finnas på purenutrition.se, förbehåller vi oss sig rätten att korrigera dessa i efterhand. Om detta händer, kontaktar vi dig och informerar dig om felaktigheten. Du har nu rätt att antingen ändra och fullfölja, eller återkalla din beställning.

Kampanjer

Kampanjer gäller så långt lagret räcker.

Betalning

När du handlar hos oss behandlas betalningen av Ecster Pay som är en svensk säker elektronisk betallösning för e-handel. Kortinformation skickas alltid krypterat med hjälp av SSL/TLS. All kortinformation lagras i enlighet med kortnätverkens regelverk kring PCI DSS, Level 1.

Orderbekräftelse

När vi mottagit din beställning skickar vi dig snarast en bekräftelse via e-post med information om din beställning. Spara orderbekräftelsen för att ha till hands vid eventuella kontakter med kundservice. Kontrollera alltid paketets innehåll och se att det stämmer överens med din orderbekräftelse.

Leverans

Normalt har du ditt paket inom 1-3 dagar. Mindre orders med restnoterad produkt skickas när alla varor finns i lager. Vi förbehåller oss rätten att ta bort restnoterade produkter från ordern. När försändelsen lämnar vårt lager går det ut ett leveransbesked till den e-postadress som du angivit. Ordern levereras till DHL servicepoint. Fraktavgiften är för närvarande 49 sek för ordrar under 500 kr och fraktfritt gäller för ordrar över 500 kr.

Ej uthämtade paket

Om du inte hämtar ut paketet har Pure Sport Nutrition Sweden rätt att debitera en avgift om 250 sek för nedlagt arbete och fraktavgifter.

Returer och Ångerrätt

Som tillverkare av kosttillskott kan Pure Sport Nutrition inte ta emot returer, detta för att garantera att våra produkter är 100% rena från främmande ämnen. Det är en trygghet för våra kunder och konsumenter. Ångerrätt gäller inte på kosttillskott. 14 dagars retur gäller för övriga produkter så som vattenflaskor och dylikt.

Reklamationer

Du som kund är ansvarig för att kontrollera att de beställda produkterna är oskadade i samband med mottagandet av det levererade paketet. Skulle produkten vid mottagandet vara felaktig eller skadad måste reklamationen göras omgående till pure sport enligt DHLs regelverk om vi skall kunna få ersättning. Reklamationen görs i så fall genom att maila info@purenutrition.se. Ange då ditt namn och ordernummer samt vad som är skälet till din reklamation. Spara produkten vid eventuell reklamation så att vi kan se skadan alternativt bedöma orsaken till att våra produkter inte nått upp till den kvalitet vi förutsätter.

purenutrition.se drivs av Pure Sport Nutrition Sweden AB
Org.nr 559003-0390

Pure Sport Nutrition Sweden AB
Hunstugans väg 1
443 61 Stenkullen
Sverige
Telefon: +46 (0)302 242 90

Privat Policy

"När du lägger din beställning hos oss uppger du dina person/. I samband med din registrering och beställning godkänner du att vi lagrar och använder dina uppgifter i vår verksamhet för att fullfölja avtalet gentemot dig. Du har enligt Personuppgiftslagen rätt att få den information som vi har registrerat om dig. Om den är felaktig, ofullständig eller irrelevant kan du begära att informationen ska rättas eller tas bort. Kontakta oss i så fall via e-post."

Cookies

Denna webbutik använder sig av cookies enligt Electronic Communications Act, 25 juli 2003. En cookie är en liten textfil som lagras på din dator och som innehåller information för att hjälpa webbutiken att identifiera och följa användare. Cookies finns som sessionscookies och som cookies som lagras permanent på din dator. Under tiden för ditt första besök i webbutiken blir din webbläsare tilldelad en sessionscookie som är unik och som används för att inte blanda ihop dig som användare med andra användare. För att kunna använda webbutiken bör du tillåta cookies i din webbläsare. Denna typ av cookie används enbart för att ge dig som besökare en bättre upplevelse och support och lagrar inga personlig uppgifter om dig. Cookies kan raderas. I denna webbutik används cookies exempelvis för att hålla koll på din kundvagn, dina inställningar och vilka sidor du besökt för att kunna ge dig en bättre kundupplevelse och support.

 

 


Terms and conditions - English

Shop at Pure Sport Nutrition

Our prices are stated in Swedish kronor including VAT (currently 12% on food and 25% on other goods).

We reserve the right for any errors regarding prices, flavors or sizes. Should errors occur on purenutrition.se, we reserve the right to correct these in retrospect. If this happens, we will contact you and inform you of the error. You now have the right to either change and complete, or cancel your order.


promotions

Promotions apply as long as stocks last.


Payment

When you shop with us, the payment is processed by Ecster Pay, which is a Swedish secure electronic payment solution for e-commerce. Card information is always sent encrypted using SSL / TLS. All card information is stored in accordance with the card network regulations regarding PCI DSS, Level 1.
Order Confirmation
Once we receive your order, we will send you a confirmation email as soon as possible with information about your order. Save the order confirmation to have at hand in case of contacts with customer service. Always check the contents of the package and see that it matches your order confirmation.

Delivery

Usually you have your package within 1-3 days. Smaller orders with residual quoted product are sent when all goods are in stock. We reserve the right to remove any remaining quoted products from the order. When the shipment leaves our warehouse, a delivery message will expire to the e-mail address you specified. The order is delivered to DHL service points. The freight charge is currently SEK 49 for orders under SEK 500 and freight is valid for orders over SEK 500.

Unpacked packages

If you do not pick up the package, Pure Sport Nutrition Sweden has the right to charge a fee of SEK 250 for discontinued work and freight charges.

Returns and Right of Return

As a manufacturer of dietary supplements, Pure Sport Nutrition cannot receive returns, this to ensure that our products are 100% pure from foreign substances. It is a security for our customers and consumers. The right of withdrawal does not apply to supplements. 14 days return applies to other products such as water bottles and the like.


Complaints

You as a customer are responsible for checking that the ordered products are undamaged in connection with the receipt of the delivered package. If the product upon receipt is incorrect or damaged, the complaint must be made promptly to pure sport in accordance with DHL's regulations if we are to receive compensation. In this case, the complaint is made by emailing info@purenutrition.se. Then enter your name and order number and the reason for your complaint. Save the product in case of any complaints so that we can see the damage or assess the reason why our products have not reached the quality we require.
purenutrition.se is run by Pure Sport Nutrition Sweden AB
Org.no 559003-0390

Pure Sport Nutrition Sweden AB
Hunstugans väg 1
443 61 Stenkullen
Sweden
Phone: +46 (0) 302 242 90

 

Privacy Policy

When ordering a product/service you will be asked to fill in you personal information. Upon purchase you agree to this information is stored in accordance with Pure Sport Nutrition Sweden AB's privacy policy in order to fulfill our agreement to you as our customer. In accordance to the Swedish law of Personuppgiftslagen (198:204) you have the right to know the information Pure Sport Nutrition Sweden AB have registered about your person. If the information is erroneous, incomplete or irrelevant, you may ask to have your information corrected and/or removed. If this is the case please contact us by e-mail.

Force Majeure

Pure Sport Nutrition Sweden AB is not liable for any non-performance caused by circumstances beyond our control, which directly or indirectly prevents, obstructs or renders production, delivery or freight uneconomical until such obstacle has been removed (force majeure). Such circumstances shall be deemed to include difficulties to procure raw materials as well as other difficulties and disturbances, including but not limited to war, riot, labour conflicts, fire, flood, storm, accident, fuel or power shortages, transportation shortages, obstacles or interruptions regarding transportation at sea and breakdowns or interruptions of any kind as regards to our equipment or facilities, which are deemed necessary for the performance of our agreements' obligations.


Allmenne vilkår / kjøpsvilkår til din nettbutikk

Handle på Pure Sport Nutrition

Prisene våre er oppgitt i svenske kroner inkludert moms (for tiden 12% på mat og 25% på andre varer).

Vi forbeholder oss retten til eventuelle feil angående priser, smaker eller størrelser. Skulle det oppstå feil på purenutrition.se, forbeholder vi oss retten til å rette disse i ettertid. Hvis dette skjer, vil vi kontakte deg og informere deg om feilen. Du har nå rett til å enten endre og fullføre, eller kansellere bestillingen.


kampanjer

Kampanjer gjelder så lenge lageret varer.

innbetaling

Når du handler hos oss, behandles betalingen av Ecster Pay, som er en svensk sikker elektronisk betalingsløsning for netthandel. Kortinformasjon blir alltid sendt kryptert ved hjelp av SSL / TLS. All kortinformasjon lagres i samsvar med kortnettbestemmelsene angående PCI DSS, nivå 1.


Ordrebekreftelse

Når vi mottar bestillingen din, vil vi sende deg en bekreftelsespost så snart som mulig med informasjon om bestillingen din. Lagre ordrebekreftelsen for å ha for hånden i tilfelle kontakter med kundeservice. Kontroller alltid innholdet i pakken og se at den samsvarer med ordrebekreftelsen.

Leveranse

Vanligvis har du pakken din innen 1-3 dager. Mindre ordrer med gjenværende sitert produkt sendes når alle varene er på lager. Vi forbeholder oss retten til å fjerne resterende siterte produkter fra bestillingen. Når sendingen forlater vårt lager, vil en leveringsmelding utløpe til den e-postadressen du har angitt. Bestillingen blir levert til DHL servicepunkter. Fraktavgiften er for tiden 49 kr for ordrer under 500 kr og frakt er gyldig for ordrer over 500 kr.

Upakkede pakker

Hvis du ikke henter pakken, har Pure Sport Nutrition Sweden rett til å kreve et gebyr på 250 kr for avviklet arbeid og fraktkostnader.

Returer og returrett

Som produsent av kosttilskudd kan ikke Pure Sport Nutrition motta avkastning, dette for å sikre at produktene våre er 100% rene fra fremmede stoffer. Det er en sikkerhet for våre kunder og forbrukere. Angreretten gjelder ikke tillegg. 14 dagers retur gjelder andre produkter som vannflasker og lignende.
klager
Du som kunde er ansvarlig for å sjekke at de bestilte produktene er uskadet i forbindelse med mottak av levert pakke. Hvis produktet ved mottakelse er feil eller skadet, må klagen rettes til ren idrett i samsvar med DHLs forskrifter hvis vi skal motta erstatning. I dette tilfellet fremsettes klagen ved å sende e-post til info@purenutrition.se. Skriv deretter inn navn og ordrenummer samt årsaken til klagen din. Lagre produktet i tilfelle klager, slik at vi kan se skaden eller vurdere årsaken til at produktene våre ikke har nådd den kvaliteten vi krever.
purenutrition.se drives av Pure Sport Nutrition Sweden AB
Org.no 559003-0390

Pure Sport Nutrition Sweden AB
Hunstugans väg 1
443 61 Stenkullen
Sverige
Telefon: +46 (0) 302 242 90